Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκηρύξεις

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή Σεισμόπληκτου Δημοτικού Κτιρίου στον Οικισμό Ίσωμα”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή Σεισμόπληκτου Δημοτικού Κτιρίου στον Οικισμό Ίσωμα” (CPV : 45210000-2) προϋπολογισμού μελέτης 204.544,20 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις α) Κρατικής Αρωγής ύψους 58.968,00 € μέσω του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, και β) της ΣΑΤΑ 2019 του Δήμου Ερυμάνθου ύψους 145.576,20 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)Κατηγορία Οικοδομικά με Π/Υ 104.465,48 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και β)  Κατηγορία Η/Μ με Π/Υ 57.254,92 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την       Ένωση       Προσαρτήματος       I         της         ως         άνω   Συμφωνίας, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.        Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα  (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30-09-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2018 με την ένδειξη Κ.Α. 10-7331.005.

Η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2018 (17.690,40 €) , έγινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6002/17-09-2018 απόφαση Δημάρχου, ενώ έχει γίνει δημοσιονομική δέσμευση ποσού 41.277,60 € από κρατική αρωγή και ποσού 145.576,20 € από ΣΑΤΑ., για το οικονομικό έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα έγγραφα της σύμβασης:

1 Τεχνική Έκθεση_signed

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

3 Προυπολογισμός_signed

ΓΣΥ_signed

ΕΣΥ_signed

18PROC003951035-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΑΥ_signed

ΦΑΥ_signed

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ_Ισωμα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ_signed    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ_signed    ΤΟΜΕΣ_signed      ΟΨΕΙΣ_signed     ΚΑΤΟΨΗ_signed

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ_signed    ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ_signed    ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΑ_signed    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΖΕΥΚΤΟΥ_signed     ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ_signed

EN-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed HF-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed HK-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed KL-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed PA-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed TD-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed YD-DI-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed YD-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές ΗΜ Ισώματος_signed AG-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AG-ST-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-DI-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-ST-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AS-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «Ανάπλαση Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά» (CPV: 45211360-0) προϋπολογισμού μελέτης 855.600,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Δράση 26e 11b_1 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον) (Κωδικός MIS 5010488) και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  α) Κατηγορία Οικοδομικά με Π/Υ 567.831,83 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και β) Κατηγορία Η/Μ με Π/Υ 115.133,72 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 13.800,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 03-10-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2018 με την ένδειξη Κ.Α.69-7341.007.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6415/02-10-2018 Απόφαση Δημάρχου, ψηφίστηκε πίστωση 250.000,00 € για το οικονομικό έτος 2018 εις βάρος του ΑΕ 69-7341.007 και προβλεπόμενο ποσό 605.600,00 € για το έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου:

1.Τεχνική Περιγραφή & Προδιαγραφές_signed

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ_signed  3.ΑΝΑΛΥΤ ΠΥ_signed

5. ΓΣΥ_signed 6. ΕΣΥ_signed 7. ΕΤΕΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ_signed 8. ΕΤΕΠ Η-Μ_signed 9α. ΣΑΥ_signed 9β. ΦΑΥ_signed 10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ τελ_signed

10 Οικονομική Προσφορά 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed 12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_signed

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ράμπας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύναψης σύμβασης (άρ. 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας» (CPV 45000000-7) προϋπολογισμού μελέτης 3.499,48 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2018 του Δήμου Ερυμάνθου ύψους 3.500,00 €. Η συνολική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2018 στον Κ.Α.Ε. 10-7311.010 (3.499,48€). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ερυμάνθου, στη Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τευχών και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου www.erymanthou.gr.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω καθώς επίσης και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά μητρώα) για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» ή Κοινοπραξίες μεταξύ των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των προαναφερόμενων κατηγοριών

Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (1) ένα μήνα και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Για την παραλαβή των τευχών από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου, Χαλανδρίτσα, Τ.Κ. 25008, Πληροφορίες κ. Τσιλίγκα Ευάγγελο τηλ.: 26943-60330 (έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα έγγραφα της σύμβασης), οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ένα (1,00 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα έγγραφα της σύμβασης.

1.Τεχνικη Έκθεση_y

2.Προυπολογισμός ραμπας_y

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_y

4.ΤΕΥΔ

5.ΓΣΥ_y

6.ΕΣΥ_y

7.ΣΑΥ_y

8.ΦΑΥ_y

9.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_y_mitroo

10.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_y_diaygeia

11.Σχέδιο_Σκαριφημα 1

12.Σχέδιο_Σκαριφημα 2