Ενημέρωση

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τροποποίηση Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Θέμα: «Τροποποίηση Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»
Σας ενημερώνουμε πως τροποποιήθηκε η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και πλέον ορίζεται νέα περίοδος από 22 Μαρτίου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Συστήμα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr,  πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2019.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο Γεωπόνος

Φίλιππος Αγγελακόπουλος

Επισυνάπτεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του ΥΠΑΑΤ

Τροποποίηση Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»