Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notices

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Πρασίνου στον Περιβάλλοντα Χώρο του Νέου Δημαρχείου στην Χαλανδρίτσα»

  • (CPV: 45223300-9) προϋπολογισμού μελέτης 249.729,26 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) “Αστική Αναζωογόνηση” του Πράσινου Ταμείου με ποσό 167.281,60 € και από Δημοτικούς Πόρους (ΣΑΤΑ) με ποσό 82.447,66 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
o Κατηγορία Οικοδομικά με Π/Υ 157.274,24 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
o Κατηγορία Η/Μ με Π/Υ 42.006,35 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360329-330.

Χαλανδρίτσα, 06/06/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

Διακηρυξη Διαμορφ Περιβ Χώρου Ν Δημαρ Χαλανδρ_ν με ΑΔΑΜ_s Προκήρυξη Διαμορφ Χώρου Σταθμ Δημαρχ Τελ. με ΑΔΑ -ΑΔΑΜ_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται για τη υπηρεσία με τίτλο: «Επιθεώρηση – Πιστοποίηση παιδικών χαρών». Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας καθώς και τα προϋπολογιζόμενα ποσά, αναφέρονται στις καταστάσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας  έχουν εκδοθεί α) η υπ’ αρίθμ. 4959/04-06-2024 (ΑΔΑ : ΨΒΜΠΩΡΕ-ΓΝ4 & ΑΔΑΜ: 24REQ014874625)  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1Α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Β/390.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι και τις 19/06/2024.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019

β. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

γ. Φορολογική ενημερότητα

δ.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (γ) και (δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο Δήμαρχος

 

Θεόδωρος Μπαρής

24PROC014896251 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Παράταση έως 21-06-2024 για Έντυπο Αξιολόγησης επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση ιδιοκτητών του Κανονισμού Πυροπροστασίας

Παράταση έως 21 Ιουνίου για Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση ιδιοκτητών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Α.Σ. 206915, δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Δικτύων άρδευσης Δήμου Ερυμάνθου»
(Κωδικός MIS 5189693)
(CPV: 45247111-1)
προϋπολογισμού μελέτης 1.481.974,49 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 26943 603 -29 ή -30.

Χαλανδρίτσα, 03/04/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

1_Τεχνική Έκθεση_Αναβ Εκσυγ Δικτ Αρδ 8_Προκήρυξη_Αναβ Εκσυγ Δικτ Αρδ με ΑΔΑΜ 7_Διακήρυξη_Αναβ Εκσυγ Δικτ Αρδ με ΑΔΑΜ

Ανακοίνωση για λήψη Προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών και σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια τους, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα

Ανακοίνωση για Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Ενημερωτική Ανακοίνωση για την Υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ_ΔΑΟΚΑ_28909_848_15-03-2024 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύσταση Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών του Δήμου Ερυμάνθου και την προσάρτησή του στο «Ειδικό Σχέδιο Προληπτικής Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών», εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Ανακοίνωση_Σύσταση-μητρώου-ευάλωτων-ομάδων_Πρ.-απομάκ.-δασ.-πυρκαγιά

ΑΙΤΗΣΗ_Πρ. απομακ. δασ. πυρκαγιά_ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ