Ενημέρωση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα, την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κουραχάνης

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Ερυμάνθου
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος Ερυμάνθου προτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 78 του Ν.4555/18), να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Η εν λόγω επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες, συστήνεται στους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους και συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι φορείς του Δήμου Ερυμάνθου (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, αθλητικοί, πολιτιστικοί και λοιποί σύλλογοι και ενώσεις, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ.) καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00΄ στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (διεύθυνση: Χαλανδρίτσα 250 08).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ