Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Αποστόλης Ζγολόμπης

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ διακηρύττει ότι την 30ή του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προβαίνει σε δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.».

Το έργο χρηματοδοτείται το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10% από εθνικούς πόρους 90% ποσοστό συγχρηματοδότηση  από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.). και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011058847.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό  352.511,34€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 53.676,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 63.569,75€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/12/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/12/2020.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/01/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις  κατηγορίες  των έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή των 9.677,42 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ερυμάνθου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30)ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (εννέα (9) μηνών), ήτοι μέχρι 30/10/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και  σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην Διακήρυξη.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερυμάνθου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ερυμάνθου,αρμόδιος υπάλληλος Τσιλίγκας Εάγγελος (τηλ.: 2694360330,2694360320 Φαξ: 2694360331 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου.(τηλ.:2694360329 Φαξ: 2694360331), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

Τεύχη 1 Τεύχη 2 Αρχιτεκτονικά1Αρχιτεκτονικά2Ηλεκτρ_μηχ_

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Βελτίωση του δρόμου από θέση ¨Μπαλκαμαίϊκα¨ προς Γάλαρο»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης(άρθρο 27 του ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση του Δρόμου από θέση ¨Μπαλκαμαίϊκα¨ προς Γάλαρο»,
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 401.026,12 Ευρώ (με Φ.Π.Α.  24%, 497.272,39 Ευρώ).
Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 04 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας», Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Συγκεκριμένα, χρηματοδοτείται μέσω της Συλλογικής Απόφασης Σ.Α. 082/1 (κωδ. ενάριθμου 2017ΣΕ08210011) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% και 20% αντίστοιχα. (Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006194055).
1) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος  Ερυμάνθου με έδρα στην Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας τκ : 250.08 με τηλ.: 2694360329, 2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail: dimos@erymanthou.grΠληροφορίες:   : Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος
2) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 15/10/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16/10/2020.
3) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
4) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
5) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ] 6)       Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την        Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ  για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
8) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
10) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α)  του  άρθρου  72 του  ν.  4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.021,00   ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20-08-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
11) Προβλέπεται  χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
12) Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2020 με την ένδειξη Κ.Α.69-7323.172.
13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
14) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.
Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη
Τευχη Δημοπράτησης   Σχέδια-PDF.zip

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Βελτίωση του Δρόμου από θέση ¨Μπαλκαμαίϊκα¨ προς Γάλαρο» προϋπολογισμού: 497.272,39 €

Ο Δήμος Ερυμάνθου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση του Δρόμου από θέση ¨Μπαλκαμαίϊκα¨ προς Γάλαρο», προϋπολογισμού:  497.272,39 € (με ΦΠΑ).

Το έργο του θέματος θα εκτελεστεί στον Δήμο Ερυμάνθου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”, στην δράση 4.3.4 “Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γή και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις του Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», του Μέτρου 4 “Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού” και κωδικό ΟΠΣΑ 0006194055.

Ανακοινωση δημοπράτησης εργου ΡΓ_signed

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις εντός οικισμών του Δήμου Ερυμάνθου»

Ο Δήμος Ερυμάνθου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις εντός οικισμών του Δήμου Ερυμάνθου», προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο του θέματος θα εκτελεστεί στον Δήμο Ερυμάνθου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020”, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  (CLLD) – LEADER», Δράση : 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες  & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές», Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για Μελέτες, Υπηρεσίες και Επενδύσεις, που συνδέονται με τον Πολιτισμό, με την Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς των Χωριών, των Αγροτικών Τοπίων και των Τόπων με Υψηλή Φυσική Αξία, Συμπεριλαμβανομένων των Σχετικών Κοινωνικό-Οικονομικών Πτυχών, καθώς και Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (Συμπεριλαμβανομένων Πολιτιστικών/ Συνεδριακών Κέντρων, Μουσείων, Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών της Υπαίθρου – Μύλοι, Γεφύρια)» και κωδικό ΟΠΣΑ 001105884.

Ανακοινωση εργου_signed

Ενημερωτικό Υλικό Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την χειμερινή περίοδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ετοίμασε τα παρακάτω τηλεοπτικά μηνύματα.

Είναι καλό,  να αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας για να τα δούμε.

 

 

Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου…

Ο Δήμος Ερυμάνθου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των  εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην περιοχή ευθύνης του με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί, έχοντας υπόψη το 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αναφορικά με την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας καθώς και την με αριθμ. 11/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την με αριθμ. 117/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου,

ΚΑΛΕΙ

όσους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων και οχημάτων επιθυμούν να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε  τρόπο,  στον Δήμο Ερυμάνθου,  αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω μητρώο. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μετά από την δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθημερινά και κατά τη διάρκεια  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  (09:00-15.00). Οι  ενδιαφερόμενοι στο  φάκελο  υποβολής οφείλουν να καταθέσουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στο μητρώο (διατίθεται έντυπο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία:

i. θα δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  ιδιοκτήτη  (πλήρης  επωνυμία,  έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας και fax) και θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

ii. θα δηλώνεται η ακριβής θέση στάθμευσης των ΜΕ

iii. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

iv. θα αναφέρονται τα μηχανήματα και φορτηγά που πρόκειται να ενταχθούν στο μητρώο

  • Δύο (2) φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας κάθε μηχανήματος ή φορτηγού που επιθυμούν να εντάξουν στο μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία και  για τη λήψη αιτήσεων  συμμετοχής μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. όπως επίσης μπορούν να ανατρέχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου στην διεύθυνση  www.erymanthou.gov.gr

Συνημμένα ακολουθούν :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ Ερυμάνθου

Αίτηση _Υπεύθυνη Δήλωση Δημου Ερυμάνθου

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρική Προστασία σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ Αντιπλημμυρική Προστασία σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου ” (CPV: 45232130-2) προϋπολογισμού μελέτης 1.612.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»Δράση 5.a. 1.1 -b στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον) (Κωδικός MIS 5030378).  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 69-7341.007

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 3698/20-05-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 800.000,00 €  για το οικονομικό έτος 2019 εις βάρος του ΚΑΕ  69-7341.006 και προβλεπόμενο ποσό 812.000,00 € για το έτος 2020.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

1 Τεχνική Έκθεση_signed2 Προυπολογισμός_signed3 Τιμολόγιο_signed4 Υδραυλικοί Υπολογισμοί_signed5 ΦΑΥ_signed6 ΣΑΥ_signedΣΧ1_ΧΑΡΤΗΣ 1_5000_signedΣΧ2_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_signedΣΧ3_ΜΗΚΟΤΟΜΗ_signedΣΧ4_ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ_signedΣΧ5.1_ΦΡΕΑΤΙΟ Φ1600_signedΣΧ5.2_ΦΡΕΑΤΙΟ Φ2000_signedΣΧ6.1_ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ_signedΣΧ6.2_ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ_signedΓΣΥ_signedΕΣΥ Αντιπλ Προστ_signed19PROC006067526-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΩΗ8ΡΩΡΕ-ΧΕΠ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟικονομική_προσφορά_Έργου_Αντιπλ_signed

Βλάβη στο αντλιοστάσιο κοινότητας Βασιλικού του φράγματος Πείρου – Παραπείρου

Ο Δήμος Ερυμάνθου ανακοινώνει στους κατοίκους της κοινότητας Βασιλικού, ότι μετά από σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στο αντλιοστάσιο του Φράγματος Πείρου Παραπείρου, έχει σταματήσει η παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών της κοινότητας, από το διυλιστήριο του φράγματος.

Η υδροδότηση πλέον της κοινότητας γίνεται μόνο από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Εξαιτίας του προβλήματος που παρουσιάστηκε και για να μην υπάρξουν φαινόμενα λειψυδρίας ζητούμε από τους κατοίκους της κοινότητας Βασιλικού την λελογισμένη χρήση του πόσιμου ύδατος, μέχρι και την αποκατάσταση της βλάβης.

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου” (CPV: 45211360-0) προϋπολογισμού μελέτης 982.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Δράση 26e 11b_1 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον)με ενάριθμο έργου (2018ΕΠ00110028). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.830,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 69-7341.006

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 3700/20-05-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 500.000,00 € για το οικονομικό έτος 2019 εις βάρος του ΚΑΕ  69-7341.006 και προβλεπόμενο ποσό 482.000,00 € για το έτος 2020.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

1α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ_signed1β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜ_signed2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed5. ΤΣΥ_signed6. ΣΑΥ_signed7. ΦΑΥ_signedΘέση Έργου ΟριζοντιογραφίαΑρχιτεκτονικά 01_signedΑρχιτεκτονικά 02_signedΑρχιτεκτονικά 03_signedΑποχ_Ομβρίων 01_signedΑποχ_Ομβρίων 02_signedΗλεκτροφωτισμός 01_signedΗλεκτροφωτισμός 02_signedΗλεκτροφωτισμός 03_signedΎδρευση 01_signedΎδρευση 02_signedΎδρευση 03_signedΎδρευση 04_signedΎδρευση 05_signedΓΣΥ__signedΕΣΥ Αναπλ Χαλανδρ__signedΔιακήρυξη Αναπλ Χαλανδρίτσα _19PROC006046550Προκήρυξη Αναπλ Χαλανδρίτσα_ΑΔΑ