Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Αποστόλης Ζγολόμπης

Ενημερωτικό Υλικό Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την χειμερινή περίοδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ετοίμασε τα παρακάτω τηλεοπτικά μηνύματα.

Είναι καλό,  να αφιερώσουμε λίγο από τον χρόνο μας για να τα δούμε.

 

 

Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου…

Ο Δήμος Ερυμάνθου προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των  εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ στην περιοχή ευθύνης του με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί, έχοντας υπόψη το 2/52145/0026/1-7-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αναφορικά με την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας καθώς και την με αριθμ. 11/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την με αριθμ. 117/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου,

ΚΑΛΕΙ

όσους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων και οχημάτων επιθυμούν να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε  τρόπο,  στον Δήμο Ερυμάνθου,  αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω μητρώο. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μετά από την δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθημερινά και κατά τη διάρκεια  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  (09:00-15.00). Οι  ενδιαφερόμενοι στο  φάκελο  υποβολής οφείλουν να καταθέσουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στο μητρώο (διατίθεται έντυπο)
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο), στην οποία:

i. θα δηλώνονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  ιδιοκτήτη  (πλήρης  επωνυμία,  έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας και fax) και θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

ii. θα δηλώνεται η ακριβής θέση στάθμευσης των ΜΕ

iii. θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

iv. θα αναφέρονται τα μηχανήματα και φορτηγά που πρόκειται να ενταχθούν στο μητρώο

  • Δύο (2) φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας κάθε μηχανήματος ή φορτηγού που επιθυμούν να εντάξουν στο μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πληροφορία και  για τη λήψη αιτήσεων  συμμετοχής μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου, καθημερινά από ώρες 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. όπως επίσης μπορούν να ανατρέχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου στην διεύθυνση  www.erymanthou.gov.gr

Συνημμένα ακολουθούν :

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ Ερυμάνθου

Αίτηση _Υπεύθυνη Δήλωση Δημου Ερυμάνθου

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Αντιπλημμυρική Προστασία σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ Αντιπλημμυρική Προστασία σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου ” (CPV: 45232130-2) προϋπολογισμού μελέτης 1.612.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»Δράση 5.a. 1.1 -b στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον) (Κωδικός MIS 5030378).  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 69-7341.007

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 3698/20-05-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 800.000,00 €  για το οικονομικό έτος 2019 εις βάρος του ΚΑΕ  69-7341.006 και προβλεπόμενο ποσό 812.000,00 € για το έτος 2020.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

1 Τεχνική Έκθεση_signed2 Προυπολογισμός_signed3 Τιμολόγιο_signed4 Υδραυλικοί Υπολογισμοί_signed5 ΦΑΥ_signed6 ΣΑΥ_signedΣΧ1_ΧΑΡΤΗΣ 1_5000_signedΣΧ2_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_signedΣΧ3_ΜΗΚΟΤΟΜΗ_signedΣΧ4_ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ_signedΣΧ5.1_ΦΡΕΑΤΙΟ Φ1600_signedΣΧ5.2_ΦΡΕΑΤΙΟ Φ2000_signedΣΧ6.1_ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ_signedΣΧ6.2_ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ_signedΓΣΥ_signedΕΣΥ Αντιπλ Προστ_signed19PROC006067526-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΩΗ8ΡΩΡΕ-ΧΕΠ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΟικονομική_προσφορά_Έργου_Αντιπλ_signed

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου” (CPV: 45211360-0) προϋπολογισμού μελέτης 982.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Δράση 26e 11b_1 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον)με ενάριθμο έργου (2018ΕΠ00110028). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.830,00 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2019 με την ένδειξη Κ.Α. 69-7341.006

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 3700/20-05-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 500.000,00 € για το οικονομικό έτος 2019 εις βάρος του ΚΑΕ  69-7341.006 και προβλεπόμενο ποσό 482.000,00 € για το έτος 2020.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

1α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ_signed1β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜ_signed2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed5. ΤΣΥ_signed6. ΣΑΥ_signed7. ΦΑΥ_signedΘέση Έργου ΟριζοντιογραφίαΑρχιτεκτονικά 01_signedΑρχιτεκτονικά 02_signedΑρχιτεκτονικά 03_signedΑποχ_Ομβρίων 01_signedΑποχ_Ομβρίων 02_signedΗλεκτροφωτισμός 01_signedΗλεκτροφωτισμός 02_signedΗλεκτροφωτισμός 03_signedΎδρευση 01_signedΎδρευση 02_signedΎδρευση 03_signedΎδρευση 04_signedΎδρευση 05_signedΓΣΥ__signedΕΣΥ Αναπλ Χαλανδρ__signedΔιακήρυξη Αναπλ Χαλανδρίτσα _19PROC006046550Προκήρυξη Αναπλ Χαλανδρίτσα_ΑΔΑ

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία σε Οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου»

Ο Δήμος Ερυμάνθου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία σε Οικισμούς  του Δήμου Ερυμάνθου», προϋπολογισμού: 1.612.000,00 € € (με ΦΠΑ)

Το έργο του θέματος θα εκτελεστεί στον Δήμο Ερυμάνθου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”, με Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο «Δράση 5.a.1.1-b: Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» και κωδικό ΟΠΣ 5030378.

Συνημμένα αναρτάται το σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Ανακοινωση εργου στο ΥΥΠΟΜΕ_ΟΡΘΗ_signed

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου»

Ο Δήμος Ερυμάνθου, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας Τμήμα 2 Ενότητα Αγ. Αθανασίου», προϋπολογισμού: 982.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο του θέματος θα εκτελεστεί στον Δήμο Ερυμάνθου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”, με Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» και κωδικό ΟΠΣ 5030034.

Συνημμένα αναρτάται το σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Ανακοινωση εργου στο ΥΥΠΟΜΕ_signed

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.4611/2019 προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση των οφειλών και προς τον Δήμο.

Λεπτομέρειες για τις κατηγορίες των ρυθμίσεων αυτών μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

ΕΥΝΟΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν 4611-2019

Πρόγραμμα Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαϊου 2019

Εκδόθηκε το ακόλουθο πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 από τον Δήμο Ερυμάνθου, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.3852/2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ