Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά  φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών, Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου»

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά  φαινόμενα στις Δ.Ε. Φαρρών, Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου» (CPV:45233120-6), προϋπολογισμού 45.000,00 €  με το ΦΠΑ, σε βάρος του  Κ.Α. 64-7323.181 του προϋπολογισμού του Δήμου – χρηματοδότηση από Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (7575/23-03-2018).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης, καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4026/21-04-2023  Νο 35 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΡΓΩΩΡΕ-ΨΕΘ).

Συνημμένα ακολουθεί η πρόσκληση προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Προσκληση Υποβ Προσφ_Μικρ Τεχν ΔΕ Φαρρες Λεόντιο_s

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΒελτΙωση – Αναβάθμιση ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υδρευσης Δήμου Ερυμάνθου»

(CPV: 45231300-8)

Προϋπολογισμού μελέτης 1.491.160,00 € Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%).

 • Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον», με κωδικό Δράσης 26.b.1.1-b_4 και τίτλο: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο έργου 5070883 και Δημοτικούς πόρους.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών:

 • Κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», με Π/Υ: 1.478.386,01€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 • Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 97748035

Κωδικός Nuts :EL303

Οδός : Χαλανδρίτσα
Ταχ.Κωδ. : 25008
Τηλ. : 2694360330, 2694360329
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) www.erymanthou.gov.gr
E-Mail : dimos@erymanthou.gr
Πληροφορίες: : Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος
 • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.
 • Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/04/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/04/2023
 • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 • Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

 • Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την        Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες (365) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ».
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του  άρθρου  72 του  ν.  4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 567,72 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 01/06/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 • Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2023 με την ένδειξη Κ.Α. 63-7341.010. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το με αρ.πρωτ.  9488/08-11-2021(ΑΔΑΜ : 21REQ009495208) πρωτογενές  αίτημα ανάληψης Δαπάνης και η με αρ.πρωτ. 9591/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΗΩΡΕ-Η5Ζ,  ΑΔΑΜ: 21REQ009513400) Απόφαση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης   για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού στον Κ.Α.63-7341.010 α) του ποσού 1.480.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)σε βάρος του ενάριθμου έργου με κωδικό 2021ΕΠ00110019 της ΣΑΕ ΕΠ0011, του Π.Δ.Ε. και β) του ποσού 11.160,00€ από Δημοτικούς Πόρους. Επίσης έχει εκδοθεί  η υπ.αριθμ. 312/10-1-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΨ5ΩΡΕ-ΣΥ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 2023. Συνολική Εκτιμώμενη  αξία   491.160,00 €, όπου είναι αναλυτικά: α) το ποσόν των  1.489.000,00 € χωρίς φπα είναι επιλέξιμη δαπάνη από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον», με κωδικό Δράσης 26.b.1.1-b_4 και τίτλο: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο έργου 5070883 και β) το ποσόν των 9.000,00€ + 2.160,00€ (φπα 24%)=2.160,00€  είναι μη επιλέξιμη δαπάνη και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους.
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330, 2694360329.

 

Χαλανδρίτσα, 06-04-2023

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚ.-ΒΕΛΤ.ΑΝΑΒ

5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 1_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed 23PROC012455174—ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Εργασίες ανάπλασης στη θέση “Πλατάνια’’ Χαλανδρίτσας» (CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 35.334,90 € (28.495,89 € + 6.839,01 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.026 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 10546 /09-12-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 644ΔΩΡΕ-Υ43)

Σημειώνεται ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ_signed

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1.100 lt, ΩΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (SCRAP) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου

Διακηρύσσει ότι, στις 14 Δεκεμβρίου του 2022 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2022 (ΑΔΑ: 9935ΩΡΕ-5Ι6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας, που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt, ως άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (SCRAP) του Δήμου Ερυμάνθου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛ ΚΑΔΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ_signed

Ρ6ΜΜΩΡΕ-Φ7Υ_signed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ(Α/Α: 190647)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων δημοτικών κτιρίων. Δημοτικό κτίριο πρώην δημοτικό σχολείο Μανεσίου και Δημοτικό Κτίριο 2 – χώρος άσκησης Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων -εντός του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Φαρρών»(CPV: 45111100-9),προϋπολογισμού 49.996,09 € (40.319,43€ + 9.676,66 € ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.181 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ).
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 5724 /12-07-2022 Νο 37 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : Ψ3Κ9ΩΡΕ-ΛΡΚ).

2. Προϋπολογισμός καθ_s  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ.–22PROC011089370  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ_signed  1.Τεχνική Έκθεση καθ_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 190750)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σκιαδά»(CPV: 44112000-8),προϋπολογισμού 44.925,87€ (36.230,54€ + 8.695,33€ ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Κ.Α. 30-7336.012 του προϋπολογισμού του Δήμου (χρηματοδότηση από ίδιους πόρους).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ), καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4577 /06-06-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΨΙΒΜΩΡΕ-1Ω9)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΕ  22PROC011072195-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1 Τεχνική Έκθεση Ανάπλ Σκιαδά_s  2 Προυπολογισμός Αναπλ Σκιαδα_s

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2022 ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 2022

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Βελτίωση – Αναβάθμιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ισώματος Δήμου Ερυμάνθου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Βελτίωση – Αναβάθμιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ισώματος Δήμου Ερυμάνθου»  (Κωδικός έργου: 2018ΕΠ00100006) (CPV: 45212200-8)

προϋπολογισμού μελέτης 319.997,80 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  (Σ.Α.Ε.Π. 001), με κωδικό 2018ΕΠ00100006.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • Κατηγορία «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ), με Π/Υ 399,16 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 • Κατηγορία «ΔΙΚΤΥΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ» (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ), με Π/Υ 324,30 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος  Ερυμάνθου με έδρα στην Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας τκ : 250.08 με τηλ.: 2694360329, 2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail: dimos@erymanthou.gr Πληροφορίες:: Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09/06/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/06/2021.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μμ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/06/2021 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 162,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17-04-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 • Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2021 με την ένδειξη Κ.Α.61-7336.001

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 4014/13-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008600032, AΔΑ: 6ΜΓ8ΩΡΕ-Ω7Ω) απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης  και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό καταχώρισης Β/324.

 • Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η 3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος  Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

Μελέτη  Σχέδια Τεύχη Δημοπράτησης

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “Κατασκευή μικρών τεχνικών οδοποιίας και άλλων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου από φθορές (ΣΑΕ 055)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Κατασκευή μικρών τεχνικών οδοποιίας και άλλων έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Δήμου Ερυμάνθου από φθορές (ΣΑΕ055)

(Κωδικός έργου: 2003ΣΕ05500005)  (CPV: 45233120-6)

προϋπολογισμού μελέτης 199.999,03 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –  ΣΑΕ 055 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας» με κωδικό 2003ΣΕ05500005.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Οδοποιία, με Π/Υ 158.127,00 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με έδρα στην Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας τκ : 250.08 με τηλ.: 2694360329, 2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail : dimos@erymanthou.gr  Πληροφορίες: Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/05/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/05/2021.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/05/2021 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 226,00 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 14-03-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται

 • Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2021με την ένδειξη Κ.Α.64-7323.174
 • Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η 3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 – 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος  Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

Ενημέρωση περί κράτησης 2,5%ο υπερ Μηχαν ΤΕ_signed

Τεύχη 1

Τεύχη 2

Σχεδια Οριζ 1

Σχεδια Οριζ 2

Σχεδια Λεπτ 1

Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο “ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ διακηρύττει ότι την 30ή του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), προβαίνει σε δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.».

Το έργο χρηματοδοτείται το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10% από εθνικούς πόρους 90% ποσοστό συγχρηματοδότηση  από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.). και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011058847.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 483.870,97 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 600.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό  352.511,34€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 53.676,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 63.569,75€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/12/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/12/2020.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μμ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/01/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις  κατηγορίες  των έργων : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (365) τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή των 9.677,42 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ερυμάνθου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30)ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (εννέα (9) μηνών), ήτοι μέχρι 30/10/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και  σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην Διακήρυξη.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερυμάνθου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ερυμάνθου,αρμόδιος υπάλληλος Τσιλίγκας Εάγγελος (τηλ.: 2694360330,2694360320 Φαξ: 2694360331 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου.(τηλ.:2694360329 Φαξ: 2694360331), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα ακολουθούν τα συμβατικά τεύχη και η μελέτη

Τεύχη 1 Τεύχη 2 Αρχιτεκτονικά1Αρχιτεκτονικά2Ηλεκτρ_μηχ_