Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τουρισμός

Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ της Μητροπολιτικής Πόλης Reggio Calabria και του Δήμου Ερυμάνθου

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στόχοι αδελφοποίησης πόλεων

Αυτό το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον γενικό στόχο που στοχεύει στην προώθηση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στη βελτίωση των συνθηκών για δημοκρατική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι προβλέπει μια συζήτηση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και την κοινή υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης που θα παρουσιαστεί στους φορείς λήψης αποφάσεων για το μέλλον τους.

PATTO DI GEMELLAGGIO

Town Twinning Objectives

This project is fully in line with the General Objective which aims at promoting European citizenship and improving the conditions for democratic participation at European level because it foresees a debate with decision-makers and the joint realisation of an Action Plan to be presented to decision-makers for their future.

 

EUYouth VS EUsceptics:

Ευρωπαικές ευκαιρίες για την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα σε απομακρυσμένες και μειονεκτικές αγροτικές περιοχές” σε αγροτικές, περιφερειακές, μειονεκτικές περιοχές 

Το έργο “EUYouth VS EUsceptics: [“EUYouth VS EUsceptics: European opportunities for Youth access to rights in rural, peripheral and disadvantaged areas”] έφερε σε επαφή πολίτες διαφορετικών ηλικιών από την περιοχή της Πάτρας και τη μητροπολιτική πόλη του Reggio Calabria, με προτεραιότητα στους νέους 18-30 ετών, για να μάθουν περισσότερα για την κοινή ελληνική κληρονομιά από μια ευρωπαϊκή προοπτική και να δημιουργήσουν από κοινού ένα σχέδιο δράσης για την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα σε μειονεκτικές περιοχές, βασισμένο στην αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, το youth work, την αυτοαπασχόληση και την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού.

Από τις 28 έως τις 31 Μαρτίου 2023 μια αποστολή πολιτών από την Περιφέρεια της Πάτρας και συγκεκριμένα από τον Δήμο Ερυμάνθου βρέθηκε στη Μητροπολιτική Πόλη του Reggio Calabria, πραγματοποιώντας τις ακόλουθες δραστηριότητες:

– δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για να γνωριστούν καλύτερα οι συμμετέχοντες και να δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας,

– επισκέψεις σε πολιτιστικούς και ιστορικούς χώρους,

– συζητήσεις με φορείς λήψης αποφάσεων,

– επισκέψεις σε τοπικές οργανώσεις, έργα, χώρους που αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές για την πρόσβαση στα δικαιώματα των νέων,

– εργαστήρια για το σχέδιο δράσης,

– εκδήλωση διάδοσης

Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι δήμαρχοι των αντίστοιχων περιοχών υπέγραψαν το σύμφωνο αδελφοποίησης.

Οι στόχοι του έργου: Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

– να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες της Ευρώπης, ακόμη και αν κατοικούν σε περιφερειακές, αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές

– προώθηση ευκαιριών για αλληλεγγύη και εθελοντισμό, σε τοπικό επίπεδο και με ευρωπαϊκή προοπτική,

– να αμφισβητηθεί ο ευρωσκεπτικισμός μέσω της δέσμευσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων,

– προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στα δικαιώματα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του έργου είναι: 

– μια παγιωμένη συνεργασία μεταξύ της μητροπολιτικής πόλης του Reggio Calabria και της πόλης της Πάτρας,

– μια βαθιά σύνδεση που δημιουργείται μεταξύ νέων/οργανώσεων νέων για να εργαστούν για την πρόσβαση στα δικαιώματα των νέων από μειονεκτικές περιοχές,

– αυξημένη γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία,

– αύξηση του αριθμού των πολιτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,

– ένα από κοινού εκπονηθέν σχέδιο δράσης που θα εφαρμοστεί με συγκεκριμένους στόχους,

– Υπογραφή της συμφωνίας αδελφοποίησης – Σχεδιασμός νέων κοινών ευρωπαϊκών σχεδίων.

ΣΤΟΧΟΙ 

Το σχέδιο αυτό συνάδει πλήρως με τον γενικό στόχο που αποσκοπεί στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και στη βελτίωση των συνθηκών δημοκρατικής συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι προβλέπει συζήτηση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και την από κοινού υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για τη μελλοντική εφαρμογή του ως πρώτο βήμα για τη συγκεκριμενοποίηση της υπογραφείσας συμφωνίας αδελφοποίησης. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι συνέβαλαν πραγματικά στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους και εκτιμούν τη δυνατότητα να έχουν πραγματικά λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε ευρωπαϊκή προοπτική, δεδομένου ότι το περιεχόμενο του σχεδίου δράσης θα εφαρμοστεί σε πόλεις δύο διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών.

Το έργο εκπληρώνει έτσι και τον ειδικό στόχο σχετικά με την προώθηση των ευκαιριών για διαπολιτισμική και κοινωνική συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χάρη στις δραστηριότητες που αφιερώνονται στα προγράμματα Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στις προγραμματισμένες δραστηριότητες διαπολιτισμικών ανταλλαγών, όπως επισκέψεις και περιηγήσεις στην πόλη.

Τέλος, το σχέδιο περιστρέφεται γύρω από δύο συγκεκριμένες προτεραιότητες:

– η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και η αμφισβήτηση του ευρωσκεπτικισμού, η οποία αντιμετωπίζεται στο έργο με πολλαπλές δραστηριότητες και από την άποψη του ρόλου των νέων, οι οποίοι, αποκτώντας δεξιότητες για να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στα δικαιώματα ακόμη και σε μειονεκτικές περιοχές, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες, θα αποτελέσουν οι ίδιοι αποτελεσματικούς μάρτυρες του πώς η αφήγηση του ευρωσκεπτικισμού είναι εσφαλμένη και συνδέεται με την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

– να προωθήσουν την αλληλεγγύη ως βασική έννοια, η οποία αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων επίσκεψης τοπικών οργανώσεων, εκμάθησης προγραμμάτων και συζήτησης πριν από τη σύνταξη του σχεδίου δράσης.