Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο-Λυκειακές  Τάξεις Χαλανδρίτσας Δήμου Ερυμάνθου»

(Κωδικός MIS 5073757)

 • (CPV:45262600-7)

προϋπολογισμού μελέτης 954.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014 -2020” Δράση 4.c.1.1-a3 στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 “Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο έργου 5073757).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

o   Κατηγορία Οικοδομικά με Π/Υ417.507,08 Ευρώ (€)(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

o   Κατηγορία Η/Μ με Π/Υ 338.432,83 Ευρώ (€)(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

 • Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με έδρα στην Χαλανδρίτσα Ν.Αχαΐας τκ :250.08

με τηλ.: 2694360329,2694360330 φαξ: 2694360331 και e-mail: dimos@erymanthou.gr

Πληροφορίες:   :Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος

 • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/01/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/01/2023.
 • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η28/01/2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/02/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερυμάνθου.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας  “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 • Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα τουυποσυστήματος.
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικόφάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

 • Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένασε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τωνπροσφορών.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 118,80ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 27/02/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται

 • Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2023 με την ένδειξη Κ.Α.69-7341.012.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ.  11168/27-12-22(ΑΔΑ: ΩΤ26ΩΡΕ-ΨΚΠ)Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 954.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2021ΕΠ00110045της ΣΑΕ ΕΠ0011.

 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την ΟικονομικήΕπιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.

 

Χαλανδρίτσα,29/12/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

Τεχνική Έκθεση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΞ ΕΝΕΡΓ.ΑΠΟΔ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου για τα έτη 2023-2024, για το Δήμο Ερυμάνθου»

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται για τη υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου, ετών 2023-2024, του Δήμου Ερυμάνθου». Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται στη μελέτη, που επισυνάπτεται στο παρόν άρθρο.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2023-24 signed

ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2023-24 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”

Ο Δήμαρχος Ερυμάνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» προϋπολογισμού 29.499,84 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Μίσθωση μηχανημάτων στο πλαίσιο της πρόληψης, για την αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας της Δ.Ε. Τριταίας του Δήμου Ερυμάνθου»

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ Τριταίας

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ

Προκήρυξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης έργου

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (αριθμ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το Δημοτικό Κατάστημα και το Γυμνάσιο-Λυκειακές  Τάξεις Χαλανδρίτσας Δήμου Ερυμάνθου» (Κωδικός MIS 5073757) (CPV:45262600-7) προϋπολογισμού μελέτης 954.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%).

1._22PROC011926072-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΥΞ ΕΝΕΡΓ.ΑΠΟΔ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ

2._22PROC011926745-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3.Τεχνική Έκθεση_S

4.Προυπολογισμός_S

5.Τιμολόγιο_S

6.Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεώσεων Αρχ & Η_Μ_S

7.Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8.Γεν. Συγγρ.Υποχρ_S

 

 

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, καθώς επίσης την 81η εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/218/οικ.18493/25.11.2022

Πρόσκληση Σύγκλησης 36ης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί την 09η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18 καθώς επίσης την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786/11.11.2022 (ΦΕΚ 5783/11.11.2022 τεύχος Β’).

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Δ.Σ_09-12-2022