Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Θέμα: Δημοσιοποίηση της αρ. πρωτ. 4251/23-5-18 (3ης) τροποποίησης της υπ. αρ. 13849/14-12-17 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του ΠΑΑ 2014-2020.

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 4251/23-5-18 τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) του ΠΑΑ 2014-2020, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (1984 Β΄/01-06-2018) και όπως αναρτήθηκε στο διαύγεια (Ψ2ΧΝ4653ΠΓ-ΥΤΧ).

Η παραπάνω τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 12 της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 20/07/2018. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος».

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Οι Γεωπόνοι

Ο. Χαρτά, Φ. Αγγελακόπουλος

Παρακαλούμε δείτε τα συννημένα αρχεία:

3η τροποποίηση Ψ2ΧΝ4653ΠΓ-ΥΤΧ

ΦΕΚ 3η τροποίηση 1984_01-06-2018