Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά  φαινόμενα στις Δ.Ε. Τριταίας Καλεντζίου του Δήμου Ερυμάνθου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 199820)

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει το έργο με τίτλο «Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά  φαινόμενα στις Δ.Ε. Τριταίας Καλεντζίου του Δήμου Ερυμάνθου» (CPV:45233120-6), προϋπολογισμού 44.699,12 €  με το ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 64-7323.182 του προϋπολογισμού του Δήμου – χρηματοδότηση από Υπουργείο Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (7575/23-03-2018).

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 περί απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα τεύχη σύμβασης, καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 4025/21-04-2023 Νο 36 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : 9ΓΑ0ΩΡΕ-Φ52).

Για την κάλυψη της δαπάνης του παραπάνω έργου έχουν εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 3663/10-04-2023απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012474281, ΑΔΑ: ΨΝΧΞΩΡΕ-Σ47)  και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β/367.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας την υπ’ αριθμό 29/14-03-2023 συνημμένη μελέτη του έργου «Μικρά έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά  φαινόμενα στις Δ.Ε. Τριταίας Καλεντζίου του Δήμου Ερυμάνθου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 37/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερυμάνθου, να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, επί του συνημμένου εντύπου, για το ανωτέρω έργο, μέχρι την 14/06/2023  ημέρα Τετ. και ώρα 14.00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εν ισχύ Βεβαίωση εγγραφής ΜΕΕΠ (η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ είτε βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Εργοληπτικών επιχειρήσεων Π.Ε. Αχαΐας για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
  2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικού προσώπου (όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο γράφονται τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας).

  1. Φορολογική ενημερότητα για τον οικονομικό φορέα και τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ).Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την ανάθεση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
  4. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).Στην υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση με τον Δήμο Ερυμάνθου του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

  1. Υπεύθυνη δήλωσηπερί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλετε είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3) και (4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου www.erymanthou.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

 

                Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

           ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

           ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ