Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΒελτΙωση – Αναβάθμιση ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υδρευσης Δήμου Ερυμάνθου»

(CPV: 45231300-8)

Προϋπολογισμού μελέτης 1.491.160,00 € Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%).

 • Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον», με κωδικό Δράσης 26.b.1.1-b_4 και τίτλο: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο έργου 5070883 και Δημοτικούς πόρους.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών:

 • Κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», με Π/Υ: 1.478.386,01€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)
 • Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ερυμάνθου:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 97748035

Κωδικός Nuts :EL303

Οδός : Χαλανδρίτσα
Ταχ.Κωδ. : 25008
Τηλ. : 2694360330, 2694360329
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) www.erymanthou.gov.gr
E-Mail : dimos@erymanthou.gr
Πληροφορίες: : Τσιλίγκας Ευάγγελος, Ζγολόμπης Απόστολος
 • Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.
 • Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/04/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/04/2023
 • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5] τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 • Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
 • Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ]

 • Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ» και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την        Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 • Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες (365) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 • Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ».
 • Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του  άρθρου  72 του  ν.  4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 567,72 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 01/06/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 • Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2023 με την ένδειξη Κ.Α. 63-7341.010. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί το με αρ.πρωτ.  9488/08-11-2021(ΑΔΑΜ : 21REQ009495208) πρωτογενές  αίτημα ανάληψης Δαπάνης και η με αρ.πρωτ. 9591/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΗΩΡΕ-Η5Ζ,  ΑΔΑΜ: 21REQ009513400) Απόφαση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης   για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού στον Κ.Α.63-7341.010 α) του ποσού 1.480.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)σε βάρος του ενάριθμου έργου με κωδικό 2021ΕΠ00110019 της ΣΑΕ ΕΠ0011, του Π.Δ.Ε. και β) του ποσού 11.160,00€ από Δημοτικούς Πόρους. Επίσης έχει εκδοθεί  η υπ.αριθμ. 312/10-1-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΨ5ΩΡΕ-ΣΥ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 2023. Συνολική Εκτιμώμενη  αξία   491.160,00 €, όπου είναι αναλυτικά: α) το ποσόν των  1.489.000,00 € χωρίς φπα είναι επιλέξιμη δαπάνη από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο Περιβάλλον», με κωδικό Δράσης 26.b.1.1-b_4 και τίτλο: «Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο έργου 5070883 και β) το ποσόν των 9.000,00€ + 2.160,00€ (φπα 24%)=2.160,00€  είναι μη επιλέξιμη δαπάνη και χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους.
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Ερυμάνθου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330, 2694360329.

 

Χαλανδρίτσα, 06-04-2023

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚ.-ΒΕΛΤ.ΑΝΑΒ

5_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 1_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed 23PROC012455174—ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ –