Προσκλήσεις

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10).Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα, την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργαντόπουλος Λεωνίδας

Πρόσκληση 1η Συνεδρίαση_2019

Πρόσκληση σύγκλησης 1ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018-Τακτοποιητική»,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»

Μετά την ματαίωση της κατά την 21/12/2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 8711/17-12-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.Πρόσκληση Ματαιωθήσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΠΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10).Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Πρόσκληση 14η Συνεδρίαση 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα, την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.