Πρόσκληση σύγκλησης 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Πρόσκληση 7η Συνεδρίαση_2019