«Πρόσκληση σύγκλησης 2ης έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 2Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018