Πρόσκληση σύγκλησης 1ης έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018