«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεόδωρος Μπαρής

Δήμαρχος Ερυμάνθου
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής