«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής