Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020 » ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75, Ν. 3852/10), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής