Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής