Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης 2019_ισολογισμός 2017