«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ 10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018