Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημαρχείου στη Χαλανδρίτσα, την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67, Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 74 του Ν. 4555/18).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κουραχάνης