Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Πρόσκληση 1ης έκτακτης συνεδρίασης