Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ