Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση ματαιωθείσας συνεδρίασης Δ.Σ