Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση ματαιωθείσας συνεδρίασης Δ.Σ