ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης 2ης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)»

Πρόσκληση 2ης έκτακτης συνεδρίασης