ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)_Ορθή επανάληψη

Πρόσκληση 9η Συνεδρίαση_2019 Ο.Ε