ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας που αφορά στον «Τεχνικό Ασφαλείας», του Δήμου Ερυμάνθου, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

ΜΕΛΕΤΗ τεχν ασφ_ signed  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_signed