Προκήρυξη διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή Σεισμόπληκτου Δημοτικού Κτιρίου στον Οικισμό Ίσωμα»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δημόσια ανοικτή διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρ. 27 του ν. 4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, η οποία θα υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Σεισμόπληκτου Δημοτικού Κτιρίου στον Οικισμό Ίσωμα» (CPV : 45210000-2) προϋπολογισμού μελέτης 204.544,20 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις α) Κρατικής Αρωγής ύψους 58.968,00 € μέσω του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, και β) της ΣΑΤΑ 2019 του Δήμου Ερυμάνθου ύψους 145.576,20 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)Κατηγορία Οικοδομικά με Π/Υ 104.465,48 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και β)  Κατηγορία Η/Μ με Π/Υ 57.254,92 Ευρώ (€) (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.erymanthou.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Οι Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την       Ένωση       Προσαρτήματος       I         της         ως         άνω   Συμφωνίας, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.        Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα  (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (3.300,00 €). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30-09-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2018 με την ένδειξη Κ.Α. 10-7331.005.

Η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2018 (17.690,40 €) , έγινε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6002/17-09-2018 απόφαση Δημάρχου, ενώ έχει γίνει δημοσιονομική δέσμευση ποσού 41.277,60 € από κρατική αρωγή και ποσού 145.576,20 € από ΣΑΤΑ., για το οικονομικό έτος 2019.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.  2694360329,  2694360330.

Συνημμένα ακολουθούν τα έγγραφα της σύμβασης:

1 Τεχνική Έκθεση_signed

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

3 Προυπολογισμός_signed

ΓΣΥ_signed

ΕΣΥ_signed

18PROC003951035-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΑΥ_signed

ΦΑΥ_signed

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ_Ισωμα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ_signed    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ_signed    ΤΟΜΕΣ_signed      ΟΨΕΙΣ_signed     ΚΑΤΟΨΗ_signed

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ_signed    ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ_signed    ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΑ_signed    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΖΕΥΚΤΟΥ_signed     ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ_signed

EN-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed HF-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed HK-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed KL-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed PA-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed TD-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed YD-DI-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed YD-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed Τεχνική Περιγραφή- Προδιαγραφές ΗΜ Ισώματος_signed AG-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AG-ST-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-DI-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AP-ST-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed AS-IS-ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ-ΙΣΩΜΑ_signed