Πρόσκληση σύγκλησης 1ης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 1η έκτακτη Συνεδρίαση_2020